Privacyverklaring

 

Ingangsdatum: 9 juni 2023

Mas Belle Cour verzamelt persoonlijke informatie over de gebruiker voor de diensten die door de www.masbellecour.com site worden aangeboden. Wij zijn toegewijd aan het naleven van de wettelijke bepalingen uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze pagina informeert jou over ons beleid met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens en de rechten die je hebt. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Mas Belle Cour verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Voor- en achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Betaalgegevens

Gebruiksgegevens zoals IP-adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy.mbc@netc.fr

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

 

Mas Belle Cour verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Leveren van diensten die door de www.masbellecour.com site worden aangeboden inclusief incidentele toezending van informatie die interessant kan zijn voor onze gasten of het verblijf kan veraangenamen (uitvoering overeenkomst)
  • Afhandelen van jouw betaling (uitvoering overeenkomst)
  • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten (uitvoering overeenkomst)
  • Ontvangst van jouw informatie aanvraag via de www.masbellecour.com site (geïnformeerde toestemming)
  • Ontvangst van jouw afmelding voor incidentele mailberichten van Mas Belle Cour via de www.masbellecour.com site (geïnformeerde toestemming)
  • Mas Belle Cour verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (wettelijke verplichting) 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

 

Mas Belle Cour bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Voor contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) hanteren wij een bewaartermijn van drie jaar.

  

Delen van persoonsgegevens met derden 

 

Mas Belle Cour deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Wij kunnen gebruik maken van derde bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht. Voor deze diensten worden de gegevens van alle gebruikers, danwel van alle Europese gebruikers, verwerkt in Europa.

 

Slechts met jouw nadrukkelijke toestemming worden gegevens zoals jouw IP-adres verstrekt aan derden in verband met de reCAPTCHA service in het geval je een contactformulier of afmeldingsformulier invult via de www.masbellecour.com site.

 

reCAPTCHA:

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

 

Mocht het pand, waar onze dienstverlening betrekking op heeft, verkocht worden, dan behoudt Mas Belle Cour zich het recht voor om persoonsgegevens van de laatste drie jaar van dienstverlening over te dragen aan de nieuwe eigenaar. Deze nieuwe eigenaar zou op zijn beurt dezelfde verplichting krijgen om gegevens op te slaan en te wijzigen volgens de wettelijke bepalingen.

 

Hypertekstkoppelingen 

 

 

De www.masbellecour.com site kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als je op een link van derden klikt, word je naar de site van die derde partij geleid. We raden je ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die je bezoekt te bekijken.

 

Beveiliging van gegevens 

 

Mas Belle Cour neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De beveiliging van gegevens is zeer belangrijk, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of methode voor elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we streven naar commercieel aanvaardbare middelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens 

 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mas Belle Cour.

 

Je kunt ons een verzoek sturen tot inzage, correctie, verwijdering van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone - de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Adres en contactgegevens:

Mas Belle Cour

583 chemin de la Maladrerie

26340 Aurel, Frankrijk

privacy.mbc@mailo.com

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd met een nieuwe 'ingangsdatum' bovenaan.